Sunday, 5 Jul 2020
Uncategorized Văn mẫu hay Trung học phổ thông

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Soạn bài Khái quát Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Hướng dẫn

Soạn văn: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

+ Sau năm 1945 nền văn học Việt Nam có nhiều khởi sắc mới, nó mở ra một thời kì tươi sáng cho nền văn học của dân tộc. Những khuynh hướng chính của nền văn học thời kì này là văn học hướng về cách mạng, ở đó nó đề cao về người chiến sĩ cách mạng.

+ Sáng tác của văn học giai đoạn này chủ yếu đề cập đến những vấn đề của đời sống xã hội. Những sự kiện của nền văn học trong giai đoạn này có tác động to lớn đến nguồn cảm hứng, sáng tác của nền văn học đại chúng.

+ Các xu hướng sáng tác chủ yếu về cách mạng, đề tài chủ yếu nói về người chiến sĩ, những cuộc , nguồn động lực lớn của nền văn học lúc này là văn học của đại chúng, hướng đến những điều lớn lao.

+ Trong giai đoạn sau năm 1945 đất nước mới trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt giữa thực dân Pháp và đế quốc Mũ, đây đều là hai cường quốc cường hào, sừng sỏ…

+ Nền văn học của dân tộc trong giai đoạn này nổi bật lên đề tài về xây dựng đất nước, một nền dân tộc đại chúng, ở đó có thể miêu tả được tình hình lúc bấy giờ. Làm nổi bật lên thời đại của xã hội lúc bấy giờ.

Xem thêm:  Suy nghĩ của anh chị về đoạn trích : “ Cái gái…. Lão đồ tể.. Cút đi”

=>Đây là những yếu tố chính, đề tài nổi bật của nền văn học Việt Nam giai đoạn sau năm 1945.

Theo Khotangvan.com

Post Comment