Sunday, 5 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Tập – chép: Chị em

Soạn văn bài Chính tả: Tập – chép: Chị em

Câu 1 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tập chép: Chị em

Trả lời:

tự chép bài vào vở

Câu 2 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ăc hay oăc?

Trả lời:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

Câu 3 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với riêng – chung.

– Cùng nghĩa với leo → trèo.

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau → chậu.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với đóng → mở.

– Cùng nghĩa với vỡ → bể.

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi → mũi.

Xem thêm:  Soạn văn bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Post Comment