Tả cảnh nhộn nhịp sân trường giờ ra chơi hay ngắn gọn

Tả cảnh nhộn nhịp sân trường giờ ra chơi hay ngắn gọn