Tả cô giáo chủ nhiệm của em, thầy giáo chủ nhiệm của em

Tả cô giáo chủ nhiệm của em, thầy giáo chủ nhiệm của em