Tả cụ già đang ngồi câu cá, tả ông cụ đang chăm sóc vườn cây

Tả cụ già đang ngồi câu cá, tả ông cụ đang chăm sóc vườn cây